Algemene voorwaarden Circle of Gentlemen

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Circle of Gentlemen en op alle met Circle of Gentlemen aangegane overeenkomsten. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Circle of Gentlemen is ingestemd.

De webshop van Circle of Gentlemen richt zich op de Europese markt.

Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop dan wel elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Circle of Gentlemen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Circle of Gentlemen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de webshop van Circle of Gentlemen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop. Circle of Gentlemen is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een Overeenkomst met koper.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Circle of Gentlemen is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de webshop wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de winkelwagen.

2.3 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan indien de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de webshop en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Circle of Gentlemen via elektronische weg is verzonden en door Circle of Gentlemen is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper de orderbevestiging ontvangt, welke per email wordt verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.

2.5 Koper en Circle of Gentlemen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Circle of Gentlemen zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Circle of Gentlemen is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de webshop met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Circle of Gentlemen in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Circle of Gentlemen worden gecorrigeerd.

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten is niet afhankelijk van de hoeveelheid bestelde producten, maar van de totale orderwaarde of van toepasselijke acties.

 

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de webshop kan op de volgende manieren worden betaald:

- Creditcard (o.a. VISA, Mastercard.);

- Ideal

- Bankcontact/mistercash (alleen voor België) 

4.2 Circle of Gentlemen kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de webshop.

4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Circle of Gentlemen is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

 

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Circle of Gentlemen er naar om bestellingen die voor 15.00 uur op een werkdag zijn geplaatst dezelfde dag nog te versturen. Levertijd is afhankelijk van het land van bestemming. In Nederland en België streven we naar aflevering op de volgende dag. De genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Circle of Gentlemen kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de webshop of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3 Circle of Gentlemen bepaalt de wijze van vervoer. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal in geval van bezorgkosten dit slechts 1 keer worden berekend.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

 

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De koper heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen veertien (14) werkdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd mogen de artikelen worden gepast, doch niet gedragen/gebruikt, voorts zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden.

Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met al het geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Circle of Gentlemen retourneren, met in achtneming van het volgende:

- Vanuit hygiënisch oogpunt kan mannen- en jongenszwemkleding niet  worden geretourneerd. Bij dames- en meisjeszwemkleding mag de  hygiënesticker niet verwijderd zijn;

- Ondergoed kan vanuit hygiënisch oogpunt niet geretourneerd worden;

- Originele labels mogen niet zijn verwijderd.

6.3 Producten die afwijken van de retourinstructies, worden in beginsel niet door Circle of Gentlemen geaccepteerd.

6.4 Indien de consument-koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid op correcte wijze gebruik heeft gemaakt, dan draagt Circle of Gentlemen zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de koper betaalde bedrag.

6.5 De vervoerskosten van de retourzending zijn voor rekening van koper.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Circle of Gentlemen is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Op al onze artikelen hanteren wij de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Als een artikel binnen de wettelijke garantietermijn niet naar behoren functioneert, zoeken wij zo snel mogelijk naar een goede oplossing. Voorbeeld: gratis reparatie, nieuw artikel, teruggave van geld.

Als het probleem met het artikel ontstaan is door onjuist gebruik, dan heeft u geen recht op enige vorm van vergoeding.

Als het artikel is versleten door normaal gebruik, dan heeft u ook geen recht op enige vorm van vergoeding.

8.2 De aansprakelijkheid van Circle of Gentlemen is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Circle of Gentlemen.

8.3 Circle of Gentlemen is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 In het geval de koper via Circle of Gentlemen een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Circle of Gentlemen of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kanworden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

- indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.6 De koper is gehouden Circle of Gentlemen te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Circle of Gentlemen mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen

8.7 Het is mogelijk dat Circle of Gentlemen op haar webshop links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Circle of Gentlemen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

9. Overmacht

9.1In geval van overmacht is Circle of Gentlemen niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webshop.

 

10. Intellectueel eigendom

10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de webshop  berusten bij Circle of Gentlemen haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Circle of Gentlemen haartoeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

11. Persoonsgegevens

11.1 Circle of Gentlemen zal alle gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid hetgeen op de webshop vermeld staat.

11.2 Circle of Gentlemen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Circle of Gentlemen of overeenkomsten gesloten met Circle of Gentlemen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

13. Klachtenregeling

13.1 Circle of Gentlemen beschikt over een klachtenprocedure die vermeldt staat op de webshop, en behandelt de klacht dienovereenkomstig.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst redelijke tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Circle of Gentlemen, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

13.3 Bij Circle of Gentlemen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Circle of Gentlemen binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

14. Diversen

14.1 De administratie van Circle of Gentlemen wordt geacht juist te zijn, en strekt partijen tot volledig bewijs, waarbij tegenbewijs is toegestaan.

14.2 Voor de gevolgen van zet, type en/of programmeerfouten op de webshop aanvaardt Circle of Gentlemen geen aansprakelijkheid.

14.3 Circle of Gentlemen is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De aangepaste voorwaarden zullen gelden op transacties die zijn aangegaan nadat de voorwaarden op de gebruikelijke wijze op de webshop zijn gepubliceerd.

14.4 Circle of Gentlemen is gevestigd te (5321 JV) Hedel, Baronieweg 13 en geregistreerd onder de naam COG B.V. bij de Kamer van Koophandel onder  nummer 32170384 en kent het BTW identificatienummer NL 822231256 B01

 

Hedel, 11 mei 2019